X

Cách Tính Nhiệt độ Trung Bình Năm [ Lớp 6 ]: Công Thức

Cách Tính Nhiệt độ Trung Bình Năm có hai phương pháp phổ biến để tính nhiệt độ trung bình năm:

Cách Tính Nhiệt độ Trung Bình Năm Bằng Trung bình cộng:

 • Bước 1: Thu thập dữ liệu nhiệt độ trung bình tháng của cả năm.
 • Bước 2: Cộng tổng giá trị nhiệt độ trung bình tháng.
 • Bước 3: Chia tổng giá trị cho 12 (số tháng trong năm) để lấy kết quả trung bình.

Công thức:

Nhiệt độ trung bình năm = (Tổng nhiệt độ trung bình tháng) / 12

Ví dụ:

Giả sử dữ liệu nhiệt độ trung bình tháng của một năm như sau:

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ (°C) 20 22 24 26 28 30 32 30 28 26 24 22

Tính toán:

 • Tổng nhiệt độ trung bình tháng = 20 + 22 + 24 + 26 + 28 + 30 + 32 + 30 + 28 + 26 + 24 + 22 = 324
 • Nhiệt độ trung bình năm = 324 / 12 = 27°C

Cách Tính Nhiệt độ Trung Bình Năm Bằng Trung bình trọng số:

 • Bước 1: Thu thập dữ liệu nhiệt độ trung bình tháng và số ngày trong tháng của cả năm.
 • Bước 2: Nhân giá trị nhiệt độ trung bình tháng với số ngày trong tháng để lấy giá trị trọng số.
 • Bước 3: Cộng tổng giá trị trọng số.
 • Bước 4: Chia tổng giá trị trọng số cho tổng số ngày trong năm (365 hoặc 366) để lấy kết quả trung bình.

Công thức:

Nhiệt độ trung bình năm = (Tổng giá trị trọng số) / (Tổng số ngày trong năm)

Ví dụ:

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ (°C) 20 22 24 26 28 30 32 30 28 26 24 22
Số ngày 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Giá trị trọng số 620 616 744 780 868 900 992 930 840 796 720 682

Tính toán:

 • Tổng giá trị trọng số = 620 + 616 + 744 + 780 + 868 + 900 + 992 + 930 + 840 + 796 + 720 + 682 = 9468
 • Tổng số ngày trong năm = 365
 • Nhiệt độ trung bình năm = 9468 / 365 = 25.94°C

Lưu ý:

 • Phương pháp trung bình cộng đơn giản hơn nhưng có thể không chính xác nếu số ngày trong tháng không bằng nhau.
 • Phương pháp trung bình trọng số phức tạp hơn nhưng cho kết quả chính xác hơn.
 • Bạn có thể sử dụng máy tính hoặc phần mềm để tính toán nhiệt độ trung bình năm.

Xem thêm: cảm biến nhiệt độ được sử dụng trong công nghiệp.